Posts

Showing posts from November, 2012

Sation I'm With The Bandana

Zoya Paloma & JENsations Rainbow Sprinkles

Zoya Paloma

Zoya Frida & Chloe: My Favorite Layering Combo Ever!

Zoya Frida

Zoya Polka Dots

Zoya Natty

Geometric Nail Art

Zoya Evvie

Zoya Diagonal Stripes Inspired By Lucy's Stash

Zoya Monica

Zoya Toni & Cho Gradient Inspired By Red Nightfall Beans

Zoya Toni & Rekha Half Moon Nails

Zoya Toni

Zoya Rekha